Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

1. Założenia:

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IŻ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

2. Cel:

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

3. Okres trwania:

Podprogram 2021 rozpoczął się w styczniu 2022r.  Dystrybucja żywności potrwa do końca maja   2022 r.

4. Do kogo jest kierowana:

Uprawnienia do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianie kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 220% kryterium uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1707,2 zł. w przypadku dochodu osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł. w przypadku dochodu na osobę w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest kierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni.

5. Gdzie należy się zgłaszać:

Po skierowania należy zgłaszać się do pracownika socjalnego z rejonu miejsca zamieszkania.

Pomoc żywnościową dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy realizuje Stowarzyszenie „Damy Radę”, ul. .Modzelewskiego 10. Do magazynu można zgłaszać się w poniedziałki, wtorek, środki 15.00-17.00. Żywność wydawana jest po okazaniu skierowania.