Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Celem Programu jest integracja społeczna i kompleksowe udzielenie pomocy osobom bezrobotnym powiązane z przeciwdziałaniem pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, poprzez budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem jak również powrót do aktywności społecznej i zawodowej uczestników.

Od marca 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy po raz kolejny realizował Program Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku.

Uczestnictwo w projekcie trwało 4 miesiące. Obejmowało dwa zadania: w ramach zadania pierwszego zrealizowano grupowe i indywidualne wsparcie w procesie integracji społecznej w wymiarze 80 godzin (72 godziny warsztatów, 8 godzin indywidualnego wsparcia specjalistycznego) dla każdego uczestnika. Zadanie drugie dotyczyło działań ukierunkowanych na proces aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem instrumentu rynku pracy jakim były prace społecznie użyteczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Dzięki uczestnictwu w Programie klienci Ośrodka i Urzędu Pracy mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji społecznych, życiowych oraz umiejętnego rozwiązywania problemów interpersonalnych. Pokonując własne bariery i ograniczenia, podnosząc swoje kompetencje w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej, pozyskali umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy.

W programie uczestniczyło 20 osób znajdujących się w trudnej sytuacji - mieszkańców Żoliborza, którzy uczestnicząc w tak opracowanych, kompleksowych formach wsparcia mieli szansę na aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Wersja archiwalna programu.