Projekt przeciwdziałania marginalizacji społecznej rodzin

Celem projektu są  systemowe działania na rzecz rodzin wieloproblemowych zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzące do uzyskania względnie trwałych zmian w  funkcjonowaniu rodzin -  poprawnego wypełniania funkcji i realizowania zadań rodziny oraz  nabywania przez rodziców/opiekunów umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami, w tym problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Praca z  rodzinami , świadczona przez  specjalistów pracy z rodziną ukierunkowana jest  przede wszystkim na poprawę  kompetencji wychowawczych, umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów funkcjonowania rodzin , problemów  bytowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach . Praca z rodzinami umożliwia członkom rodzin nabywanie  nowych umiejętności w relacjach rodzinnych i  kontaktach społecznych.

Poza różnymi formami wsparcia takimi jak poradnictwo rodzinne  psychologiczne, pedagogiczne  rodzice i opiekunowie mogą uczestniczyć :

  • w warsztatach umiejętności wychowawczych
  • spotkaniach  grupowych dla rodziców , wycieczkach edukacyjnych dla rodziców i dzieci.

W ramach projektu przeciwdziałania marginalizacji społecznej rodzin organizowane są również  cykliczne spotkania żoliborskich partnerów realizujących zadania na rzecz dziecka     i rodziny, w których uczestniczą   między innymi  żoliborskie placówki oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz , organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny, kuratorzy rodzinni .

Podczas  spotkań  omawiana jest bieżąca współpraca oraz  tematyka dotycząca   oferty pomocowej dla rodzin.