Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

Ustawa o pomocy społecznej definiuje  osobę w kryzysie bezdomności jako „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.”

Osoby  w kryzysie bezdomności przebywające na terenie Dzielnicy Żoliborz  mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych.

Osoby w kryzysie bezdomności  mogą zostać objęte  indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

 Mogą   uzyskać następującą pomoc:

 1. W formie pracy socjalnej między innymi w:
  • uzyskaniu miejsca w schronisku lub noclegowni,
  • wyrobieniu dowodu osobistego,
  • uzyskaniu pomocy medycznej,
  • podjęciu leczenia odwykowego,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • poszukiwaniu pracy,
  • rozwiązaniu problemów rodzinnych i mieszkaniowych,
  • poradnictwa prawnego, psychologicznego;
 2. Pomoc rzeczową:
  • w formie obiadów,
  • skierowanie do magazynu po żywność, odzież, środki czystości;
 3. Pomoc finansową;
 4. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,  finansowanych ze środków publicznych ( na okres 90 dni).

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 987

 

Punkty pomocy dla osób bezdomnych

https://um.warszawa.pl/-/warszawa-wspiera-osoby-w-kryzysie-bezdomnosci