Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik działu: Dorota Głowacka
Telefon: (22) 56 92 808
E-mail: dorota.glowacka@ops-zoliborz.waw.pl
Adres: ul. Dembińskiego 3; 01-644 Warszawa

Zakres działań:

 1. Obsługa kancelarii i sekretariatu;
 2. Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Ośrodka;
 3. Administrowanie budynkami i lokalami zajmowanymi przez Ośrodek w szczególności:
  1. nadzór nad prawidłową eksploatacją i zabezpieczeniem użytkowanych przez Ośrodek pomieszczeń oraz nad majątkiem Ośrodka,
  2. organizowanie i nadzorowanie remontów i bieżących napraw,
  3. prowadzenie badań, okresowych przeglądów technicznych oraz prowadzenie dokumentacji budynku,
  4. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia;
 5. Nadzór nad eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej;
 6. Zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe i środki czystości oraz prawidłowy podział tych materiałów;
 7. Zapewnienie ciągłości dostaw towarów i usług;
 8. Zapewnienie obsługi transportowej;
 9. Obsługa organizacyjno- techniczna  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 10. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pozostających w zakresie działań Działu;
 11. Prowadzenie składnicy akt.