Porady prawne

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

 

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 w Warszawie, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i osób świadczących pomoc prawną  informujemy, że od 25 listopada 2021 r. przywrócone zostają telefoniczne i mailowe porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.

Porady prawne, bezpośrednio w punkcie udzielane są tylko w uzasadnionych przypadkach – beneficjentom, którzy chcą złożyć dokumentację w sprawie, a nie posiadają lub nie obsługują urządzeń do komunikowania się na odległość (komputer z dostępem do Internetu lub skaner). W trosce o bezpieczeństwo przyjmowane będą tylko osoby, u których nie stwierdzi się objawów grypowych lub grypopodobnych, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w myśl której nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

  • osobie fizycznej, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm. ) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
  • osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz. 1863);
  • osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu wojennego (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693);
  • osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. Nr 205, poz. 1203);
  • osobie, która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat;
  • osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

         Na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który mieści się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest od poniedziałku do piątku zgodnie z następującym harmonogramem: (w załączeniu)

Pliki do pobrania: