Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza  do współpracy osoby i rodziny, zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, współpracująca z asystentem rodziny pomaga rodzinie doświadczającej trudności opiekuńczo- wychowawczych w:

  • opiece i wychowaniu dziecka/dzieci (pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań);
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego(racjonalne gospodarowanie budżetem domowym);
  • kształtowaniu i wypełnianiu ról społecznych (komunikacja, budowanie prawidłowych więzi);

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić osoba/rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewni, osoby zaprzyjaźnione, znajomi, sąsiedzi), która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, z  rodziną wspierającą  zawierana  jest umowa, która określa m.in. zakres wsparcia oraz zasady refundacji kosztów poniesionych przez rodzinę związanych z udzielaniem wsparcia dziecku/dzieciom.

Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę oraz uzyskać więcej informacji w Dziale Pomocy Specjalistycznej pod nr tel. 22 569 - 28 - 49 u Pani Jolanty Weber-Bojanowskiej Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej
 

Zasady ustanawiania i funkcjonowania rodziny wspierającej określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.