Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European  Aid to the Most Deprived - FEAD).

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

Od  7 lutego 2022r. klienci mogą otrzymywać   żywność z magazynu przy ul. Modzelewskiego 10. Żywność wydawana jest w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 15.00 - 17.00. Osoby, które otrzymały skierowanie  mogą udać się po żywność, którą otrzymają od razu w dniu zgłoszenia się do magazynu.

 

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości 11 sztuk o wadze  ok. 28,17 kg  na osobę w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe
• groszek z marchewką 3,20 kg
• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
• buraczki wiórki 1,40 kg,
• powidła śliwkowe 1,50 kg,
 

2) Artykuły skrobiowe
• makaron jajeczny świderki 4,5 kg,
• kasza jęczmienna 1 kg,

3) Artykuły mleczne
• mleko UHT 5 L

4) Artykuły mięsne
• szynka drobiowa 1,80kg,
• szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
• filet z makreli w oleju 0,85 kg,

5) Cukier
• cukier biały 4,00 kg,

6) Tłuszcze
• olej rzepakowy 4,0

 

Pliki do pobrania: