Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.). 

Przewodnicząca Zespołu - Pani Grażyna Walasek
Starszy specjalista pracy socjalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Zastępca Przewodniczącej Zespołu - Pani Alicja Tyc-Żardecka
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Dane do kontaktu:
adres do korespondencji:      ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
kontakt telefoniczny:             22 569 28 00
kontakt mailowy:                    zolops@ops-zoliborz.waw.pl  

Zespół Interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy domowej tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Dzielnicy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Policji, organizacji pozarządowych, a także Prokuratury oraz Sądu Rejonowego.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie pracy jednostek zaangażowanych w działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy to skontaktuj się z przedstawicielem:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia.

Podejmowanie interwencji w przypadku podejrzenia występowania przemocy domowej odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy domowej.

Procedura „Niebieskie Karty”
Po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzeniu występowania przemocy domowej zostaje powołana grupa diagnostyczno-pomocowa w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji oraz realizacji zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:
- pracownik socjalny,
- dzielnicowy.
W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić m.in. kurator sądowy, asystent rodziny, przedstawiciel komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarz, przedstawiciele oświaty.

Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej prowadzą procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U z 2023 r. poz. 1870).

 

Informacje dla osób doświadczających przemocy umieszczone są na stronie:
https://wsparcie.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy