Partnerstwa Lokalne

Integracja i promocja żoliborskich partnerstw lokalnych

Galeria: 

Partnerstwa lokalne są dobrowolnym porozumieniem zawartym pomiędzy instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi, zwanymi Partnerami.

Celem powstałych  na Żoliborzu Partnerstw jest realizacja praktycznych działań na rzecz rozwoju żoliborskich osiedli, aktywizacja i integracja mieszkańców oraz budowa tożsamości lokalnej.

Zadaniem Partnerstw jest:

 • skonsolidowanie wiedzy  i kapitału rozproszonego pomiędzy organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i mieszkańcami
 • prezentacja aktualnej oferty lokalnych podmiotów kierowanej do mieszkańców
 • budowa lokalnej sieci współpracy
 • zdiagnozowanie kluczowych problemów i potrzeb mieszkańców oraz zintegrowanie działań partnerów w celu ich rozwiązywania.

Ośrodek Pomocy Społecznej  koordynuje  działania czterech żoliborskich  partnerstw lokalnych oraz współinicjuje  integrację partnerstw: Partnerstwo „Dla Rudawki i Zatrasia”, Partnerstwo  „Marymont-Kaskada”, Partnerstwo „Żoliborz Oficerski” oraz  Partnerstwo „Sady Żoliborskie”.

Integracja partnerstw  oraz współpraca międzysektorowa przyczyniają  się do lepszej i skuteczniejszej  realizacji wspólnie  podejmowanych działań oraz  planów działań na rzecz mieszkańców  dzielnicy

Wspólne działania żoliborskich partnerstw

Galeria: 

Integracja Partnerstw  oraz współpraca międzysektorowa przyczyniają się do lepszej i skuteczniejszej  realizacji wspólnie  podejmowanych działań na rzecz mieszkańców  dzielnicy.

W Partnerstwach,  między innymi, organizowane  są corocznie przedświąteczne  spotkania  z mieszkańcami: Wigilia, dekorowanie choinek, śpiewanie kolęd, Wielkanoc Sąsiedzka, festyny, pikniki  integracyjne, ekologiczne, konkursy,  pokazy kina plenerowego, wspólne sadzenie  drzew, spotkania integracyjno-aktywizujące, kiermasze, potańcówki międzypokoleniowe. W ramach Partnerstw organizowane są również spotkania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców, dotyczące możliwości realizacji działań lokalnych i sposobów ich finansowania w ramach budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej.

2018 rok

Galeria: 
 • 22 marca 2018 na placu przed żoliborskim Ratuszem odbyło się świąteczne spotkanie z tradycją wielkanocną dla mieszkańców Żoliborza, zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz oraz żoliborskie Partnerstwa Lokalne. Podczas imprezy dzieci i dorośli uczestniczyli w warsztatach plastycznych (tworząc wielkanocne palmy i pisanki) prowadzonych m.in.: przez młodzież z Zespołu Szkół 31 im. Jana Kilińskiego, przedstawicieli Klubu Osiedlowego „Szafir”, Szkoły Podstawowej 267. Zorganizowano wystawę międzypokoleniowych prac plastycznych o tematyce wiosenno - wielkanocnej wykonanych przez dzieci, młodzież oraz seniorów.
 • 17 maja 2018 r. na terenie osiedla Zatrasie, odbył się Eko Piknik zorganizowany przez Partnerstwo dla Zatrasia i Rudawki. Wystawcami byli: Biblioteka dla Dzieci nr XV, Early Stage, Gimnazjum nr 54, Klub Mieszkańców „Szafir”, NTS Recykling, Plantico Sp.z o.o, Policja i Straż Miejska m.st. Warszawy, Przychodnia Elbląska SPZZLO Warszawa-Żoliborz, Szkoła Podstawowa nr 92, Środowiskowy Dom Samopomocy.
 • 24 maja 2018 r w Szkole Podstawowej nr 392 przy Alei Wojska Polskiego odbyła się szósta Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa. Przez trzy godziny dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wspólnie bawili się przy najnowszych przebojach.
 • W czerwcu 2018 roku odbyły się spotkania w każdym z Partnerstw w celu zaplanowania działań na drugą połowę 2018 roku.
 • 22 września 2018 roku w Pawilonie Kulturalnym odbyło się spotkanie międzypokoleniowe zorganizowane przez Partnerstwo Sady Żoliborskie. Podsumowano dokonania założycieli i partnerów Partnerstw, wystąpiły zespoły i chóry oraz można było obejrzeć wystawę plakatów Partnerstw.
 • 4 października 2018 roku Partnerstwo Marymont-Kaskada zorganizowało spotkanie z mieszkańcami pod hasłem „Przestrzeń Przyjazna Mieszkańcom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9 przy ul. J.Ch. Paska. Rozmawialiśmy o możliwościach zagospodarowania przestrzeni ogólnodostępnej dla mieszkańców zarówno w aspekcie integracji sąsiedzkiej jak i międzypokoleniowej.
 • 18 października 2018 roku Partnerstwo Sady Żoliborskie zorganizowało spotkanie z mieszkańcami dotyczące Górek Włościańskich i Sadów Żoliborskich. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 267.
 • 22 października 2018 roku Partnerstwo Żoliborz Oficerski zorganizowało spotkanie z mieszkańcami dotyczące komunikacji, terenów zielonych oraz małej architektury. Pomysłodawca projektu do budżetu partycypacyjnego przedstawił pomysły, które zgłaszał w celu stworzenia przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców. Spotkanie odbyło się w MAL-u w Czytelni „Pod Sowami”.
 • 25 października 2018 roku Partnerstwa Żoliborskie zorganizowały spotkanie z mieszkańcami pod hasłem „Przestrzeń Przyjazna Mieszkańcom” w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera. Rozmowy koncentrowały się na tematach dotyczących komunikacji, infrastruktury i likwidacji barier architektonicznych.
 • W październiku 2018 roku odbyły się spotkania w każdym z Partnerstw w celu zaplanowania spotkań świątecznych z mieszkańcami w 2018 roku.
 • W grudniu 2018 roku na terenie Żoliborza odbyły się cztery spotkania świąteczne z mieszkańcami zorganizowane przez cztery Żoliborskie Partnerstwa.
 • 19 grudnia 2018 roku przed Urzędem Dzielnicy odbyło się spotkanie świąteczne z mieszkańcami zorganizowane przez Urząd Dzielnicy m.st. Żoliborz oraz Żoliborskie Partnerstwa.

2017 rok

Galeria: 
 • 8 kwietnia 2017 r. na placu przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz odbyło się świąteczne spotkanie z tradycją wielkanocną dla mieszkańców Żoliborza, zorganizowane przez żoliborskie Partnerstwa lokalne oraz Zarząd Dzielnicy Żoliborz. W imprezę zaangażowani byli współpracujący z Ośrodkiem wolontariusze z żoliborskich szkół: z Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego i Gimnazjum nr 55 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” (obecnie SP nr 392).
 • 19 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 55 przy Alei Wojska Polskiego 1a odbyła się Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa. Przy akompaniamencie i piosenkach zespołu Travelling Band bawili się seniorzy, rodziny  z dziećmi, uczniowie z żoliborskich szkół. Program międzypokoleniowego spotkania uatrakcyjniony został m.in. pokazami  tanecznymi uczniów ze Szkoły Podstawowej 267 i  Szkoły Podstawowej nr 92.
 • 16 września 2017 r. w Parku Kaskada odbył się Piknik Sąsiedzki zorganizowany przez żoliborskie partnerstwa lokalne: „Marymont- Kaskada”, „Sady Żoliborskie”, „Żoliborz Oficerski” oraz „Nasz Żoliborz IV”. W organizację pikniku włączyły się: Szkoła Podstawowa nr 92, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 9, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Marymont”, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoliborz IV oraz jej Klub Osiedlowy "Szafir", Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego - Warszawa Żoliborz, Środowiskowy Dom Samopomocy, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz oraz 20 - sto osobowa grupa wolontariuszy z LXIV Liceum Ogólnokształcące im. St. I. Witkiewicza oraz Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im I. J. Paderewskiego.
 • 18 grudnia 2017r. przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz odbyło się świąteczne spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz oraz Żoliborskie Partnerstwa Lokalne. Z bożonarodzeniowym repertuarem wystąpili: „Bezimienni” -młodzieżowy zespół działający przy Szkole Podstawowej 267, Łukasz „Komar” Muszyński z zespołem oraz Grupa Kobiet Aktywnych Wólka Bodzechowska – Przyborów (woj. świętokrzyskie).

2016 rok

Galeria: 
 • w marcu 2016 r. w Galerii Żoliborz odbyło się spotkanie wielkanocne dla mieszkańców zorganizowane przez 2 partnerstwa „Sady Żoliborskie” i „Nasz Żoliborz IV”;
 • we wrześniu 2016 r. odbył się piknik integracyjny  żoliborskich partnerstw w Parku- Kaskada;
 • w maju i listopadzie 2016 r. w Gimnazjum nr 55 (obecnie SP nr 392) przy al. Wojska Polskiego 1a partnerstwa zorganizowały Integracyjne Potańcówki Międzypokoleniowe z udziałem seniorów, uczniów z żoliborskich szkół, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi;
 • w październiku i listopadzie 2016 r. odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami zorganizowane przez partnerstwa „Marymont Kaskada” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Paska 10, „Żoliborz Oficerski” w Gimnazjum nr 55 przy al. Wojska Polskiego 1a, „Nasz Żoliborz IV” w Klubie Mieszkańców „Szafir” Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV przy ul. Dolnośląskiej 3;
 • w grudniu 2016 r. partnerstwa zorganizowały „Spotkanie Świąteczne” dla mieszkańców przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz.

2015 rok

Galeria: 
 • spotkanie wielkanocne dla wszystkich partnerstw i mieszkańców  zorganizowało Partnerstwo „Nasz Żoliborz IV”;
 • we wrześniu odbył się piknik integracyjny  żoliborskich partnerstw w Parku-Kaskada.
 • w listopadzie  partnerstwa włączyły się w organizację konferencji , „Wspieranie aktywności na rzecz wspólnot lokalnych - przykłady dobrych praktyk” która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.  Podczas  konferencji partnerstwa mogły zapoznać się z działalnością innych warszawskich partnerstw, między innymi mokotowskiego partnerstwa Moje Sielce , partnerstwa Jazdów oraz 2 partnerstw z Częstochowy , ponadto   dzieliły się własnymi  doświadczeniami;
 • spotkanie dla mieszkańców  z okazji Świąt Bożego Narodzenia  zorganizowały 2 partnerstwa : „Żoliborz Oficerski” oraz  Partnerstwo „ Marymont- Kaskada”. Spotkanie odbyło się na dziedzińcu Gimnazjum nr 55 przy al. Wojska Polskiego 1a;
 • spotkanie dla mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia  zorganizowały 2 partnerstwa : Partnerstwo „ Nasz Żoliborz IV” oraz Partnerstwo „ Sady Żoliborskie”. Spotkanie, połączone z koncertem kolęd odbyło się w Galerii Żoliborz;